Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Obchodné podmienky

I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

II. DODANIE PREDMETU KÚPY
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode Navin.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.


III. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom (kuriér) s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovarv rovnakej hodnote. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma DPD Express zásielky poisťuje. 

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
- kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
- kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
4. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje:
-  dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
-  adekvátne zabaliť tovara odoslať tovarv dohodnutej lehote
-  vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Kupujúci sa zaväzuje:
-  prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
-  za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
-  poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

Zrušenie objednávky:
-  objednávku je možné pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej tranzakcie nie je možné objednávku zrušiť.

Reklamácie:
Reklamácie sú vybavované
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 na t.č.: 0903 402 690
- e-mailom eshopnavin@gmail.com

Záruka:
Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Ochrana osobných údajov:
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrbu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.
 

NaVin.sk je prevádzkovaný firmou Jozef Navara - NAVIN, Mierová 19, 900 24, Veľký Biel, Slovakia. IČO: 40 577 112 , DIČ: 1025531463. Zapísaný v ORSR.

Obsah stránky www.navin.sk podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.

TOPlist